Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

APARATURA:

Real-Time PCR 7500Fast System, Applied Biosystems

System 7500Fast Real-Time PCR firmy Applied Biosystems to nowoczesne urządzenie umożliwiające detekcję oraz ilościowe oznaczanie kwasów nukleinowych. Połączenie funkcji termocyklera z rejestracją fluorescencji pozwala na zmierzenie akumulacji produktów PCR powstałych w poszczególnym cyklu reakcji w czasie rzeczywistym. Oprócz standardowego trybu pracy, system 7500Fast pozwala na ponad dwukrotne skrócenie czasu trwania reakcji (do poniżej 40 minut), dzięki wyposażeniu w specjalny termoblok typu Fast. Model 7500Fast jest również jednym z najczulszych aparatów wprowadzonych na rynek przez firmę. Głównym zastosowaniem urządzenia w naszym laboratorium jest analiza ekspresji genów, głównie z zastosowaniem względnej analizy porównawczej ilości kopii (RQ – relative quantitation). Ponadto, system ma wiele innych zastosowań, m.in. ocena bezwzględnego poziomu ekspresji, detekcja patogenów, oznaczanie polimorfizmu pojedynczych nukleotydów (SNP). Pięciokanałowy system detekcji umożliwia korzystanie z szerokiej gamy barwników, takich jak: FAMTM/SYBR® Green, VIC®/JOETM, NEDTM/TAMRATM/Cy3®, ROXTM/Texas Red® oraz  Cy5®.

Termocykler C1000 Touch BIO-RAD

Termocykler C1000 Touch oferuje doskonałą wydajność i duży kolorowy ekran dotykowy ułatwiający programowanie. Ta w pełni modułowa platforma jest w stanie zaspokoić różne potrzeby w zakresie wydajności dzięki łatwo wymienialnym modułom reakcyjnym, które wymienia się w ciągu kilku sekund bez użycia narzędzi. Każdy moduł PCR ma w pełni regulowaną, podgrzewaną pokrywę, która obsługuje szeroki zakres naczyń i zgrzewarek, w tym płytki PCR o niskim profilu i standardowej wysokości.

Zastosowania i użytkowanie:

 • Amplifikacja/PCR
 • Klonowanie
 • Sekwencjonowanie cykliczne
 • Badania ekspresji genów
 • Mutageneza

Termocykler C1000 Touch może być używany z sześcioma wymiennymi modułami reakcyjnymi, w tym:

 • szybkim modułem 96-dołkowy z możliwością gradientu
 • modułem 96-dołkowym z obsługą gradientu
 • szybkim modułem 48/48-dołkowym z obsługą gradientu, który umożliwia prowadzenie obok siebie dwóch niezależnie kontrolowanych protokołów w jednej komorze
 • modułem 384-dołkowym z możliwością gradientu, zapewniający wysoką przepustowość
 • 2 modułami do analiz PCR w czasie rzeczywistym

System detekcji CFX384 Touch Real-Time PCR do PCR w czasie rzeczywistym w formacie 384 dołków, BIORAD

Stacja płucząca do płytek wielodołkowych: Bio-Plex Pro Wash, BIO-RAD

Stacja Bio-Plex Pro Wash eliminuje ręczne etapy płukania testów typu Bio-Plex, czyniąc je tak łatwymi jak testy ELISA. Stacja ta została zaprojektowana specjalnie do przeprowadzania etapów płukania testów Bio-Plex, ale jest również kompatybilna z każdym standardowym testem xMAP.

Cechy i zalety stacji Bio-Plex Pro Wash Station:

 • Zwiększona wydajność laboratorium
 • Niezawodne i powtarzalne wyniki
 • Zoptymalizowane protokoły wbudowane w urządzenie
 • Stacja Bio-Plex Pro Wash Station wyposażona jest w magnetyczny nośnik płytek, który umożliwia niezawodne, niewymagające użycia rąk mycie testów opartych na kulkach magnetycznych (Bio-Plex Pro i MagPlex Assays).

Wstępnie ustawione programy płukania zostały zoptymalizowane dla testów Bio-Plex. Zastosowanie stacji Bio-Plex Pro Wash Station  redukuje ręczną interwencję i zmniejsza zmienność pomiędzy niezależnymi eksperymentami.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Metodyka - analiza ekspresji genów

Metodyka - analiza ekspresji genów

Fizjologia komórek jest zależna od sygnałów (humoralnych lub mechanicznych), które aktywują odpowiednie receptory błonowe, a następnie kaskady sygnalizacyjne różnych białek. Niektóre z nich translokują do jądra komórkowego, a tam pełnią funkcję czynników transkrypcyjnych dla wybranych genów. Zmiana ekspresji genów najczęściej przekłada się na zmiany w poziomach niektórych białek, regulując lub zmieniając właściwości i funkcje komórek. Metodami pozwalającymi na określenie zmian w poziomach ekspresji genów są np. Northern blotting (całkowity komórkowy materiał RNA jest początkowo rozdzielany w żelu agarozowym, a następnie cząsteczki RNA z żelu są przenoszone na nitrocelulozowe membrany i uwidaczniane za pomocą odpowiednich sond) lub Southern blotting (analizy DNA), a także techniki oparte o analizę liczby kopii mRNA w próbce RNA (np. mikromacierze oligonukleotydowe lub ilościowa RT-PCR). 

Ekspresję genów można analizować w komórkach w dowolnym punkcie czasowym (w czasie rzeczywistym) dzięki zastosowaniu metody real-time PCR (ilościowy PCR; ang. quantitative PCR, qPCR). W odróżnieniu od tradycyjnego PCR (zaproponowanego w latach osiemdziesiątych przez Kary’ego Banks’a Mullis’a), real-time PCR umożliwia analizę przyrostu produktów reakcji PCR po każdym cyklu reakcji, a nie wyłącznie po ostatnim. Ta nowoczesna metoda dzięki swojej specyfice stała się cennym narzędziem diagnostycznym z uwagi na wysoką czułość (umożliwia detekcję nawet jednej kopii badanego genu). Profil ekspresji genów w komórkach określany metodą real-time PCR wymaga wykorzystania matrycy, którą stanowi cDNA syntetyzowane z cząsteczek mRNA wyizolowanego z materiału biologicznego. Powielenie konkretnych sekwencji cDNA możliwe jest dzięki zastosowaniu specjalnych starterów (primerów), enzymów (termostabilnej polimerazy DNA) oraz barwnika interkalującego pomiędzy dsDNA lub sond fluorescencyjnych (np. SYBR Green, TaqMan, molecular beacons). Dzięki zapewnieniu odpowiednich warunków (np. temperatury, pH) sekwencje starterowe przyłączają się do odpowiadających im pod względem sekwencji jednoniciowych odcinków cDNA, a polimeraza dobudowuje nić komplementarną do wyjściowej matrycy. Określenie ilości danej sekwencji w próbce badanej jest możliwe za pomocą pomiarów fluorescencji zastosowanego barwnika. Reakcja qPCR obejmuje ok. 30-40 cykli złożonych z procesów: denaturacji podwójnych nici DNA (92–96°C), przyłączania starterów (annealing) oraz wydłużania nici (elongacja). W procesie denaturacji wiązania wodorowe są zrywane, po czym następuje rozdzielenie helisy DNA na pojedyncze nici, do których kolejno przyłączają się startery (o różnej temperaturze topnienia z zakresu 37–72°C). Wydłużanie nici zachodzi w temperaturze ok. 72°C od końca 3’ startera. Faza wstępna amplifikacji charakteryzuje się powolnym powielaniem produktu i znikomym sygnałem fluorescencyjnym emitowanym przez tło. Wyznaczana jest tzw. „linia bazowa” (baseline), która odpowiada fluorescencji w pierwszych cyklach reakcji PCR jeszcze przed wykryciem amplifikacji produktu. Wzrost stężenia amplikonów powoduje wzrost poziomu sygnału fluorescencyjnego aż do osiągnięcia wartości linii progowej (Ft, fluorescence treshold). Cykl, w którym dana próbka osiągnie poziom linii progowej, jest nazywany cyklem progowym – Ct (ang. Cycle Threshold). Od cyklu progowego rozpoczyna się faza logarytmiczna amplifikacji, którą cechuje podwojenie liczby kopii DNA w czasie każdego cyklu reakcji. Wtedy też sygnał fluorescencyjny pochodzący od barwników interkalujących pomiędzy dsDNA lub sond wzrasta i zostaje wyświetlony jako „wykres amplifikacji” (tzw. „amplification plot”). W tej fazie ilość kopii DNA wzrasta 2-krotnie w każdym cyklu, a takie zjawisko trwa aż do osiągnięcia fazy plateau. Jest to końcowa faza reakcji, w której obserwuje się zahamowanie reakcji wskutek zmniejszenia dostępnych cząsteczek polimerazy i/lub wykorzystania lub dezaktywacji substratów (np. 2'-deoksyadenozynotrójfosforany (dNTP) lub startery). Nagromadzone produkty powodują zmniejszenie efektywności amplifikacji aż do całkowitego zahamowania powielania DNA. Nie obserwuje się zmian w poziomie fluorescencji w kolejnych cyklach. Standardowo w reakcji real-time PCR wykorzystuje się kilka kontroli endogennych, których poziom ekspresji wyznaczany jako Ct służy do porównywania z Ct genu badanego. Kontrole endogenne to geny referencyjne, tzw. „housekeeping gene”, które ulegają transkrypcji w danym typie komórek na względnie stałym poziomie. Najczęściej stosowanymi kontrolami endogennymi są geny, pełniące ważne i podstawowe funkcje w komórce, np. GAPDH (dehydrogenaza aldehydu 3-fosfo-glicerynowego) lub β-aktyna.