Analiza komunikacji międzykomórkowej

Intensywność komunikacji międzykomórkowej za pośrednictwem złącz szczelinowych analizowana jest za pomocą modelu opartego na pomiarze przepływu barwnika fluorescencyjnego kalceiny między komórkami donorowymi a populacją komórek akceptorowych z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej i cytometrii przepływowej. Pojedyncze komórki donorowe (obładowane barwnikiem) wysiewane są na monolayer komórek akceptorowych. Jeśli daną populację komórek cechuje obecność funkcjonalnych złącz szczelinowych, następuje międzykomórkowy transfer barwnika między komórką donorową, a komórką akceptorową i dalej do sąsiednich komórek akceptorowych. Szybkość rozchodzenia się barwnika między komórkami akceptorowymi, którą można analizować technikami fotometrycznymi lub cytometrii przepływowej, określana jest jako stosunek liczby komórek akceptorowych zawierających barwnik do liczby komórek donorowych i do ogólnej liczby komórek w populacji.