Granty

Projekty bieżące »

 • NCN 2012/07/B/NZ3/02909 - Dynamika i lokalizacja miejsca aktywacji GTPas z rodziny białek Rho podczas elektrotaksji komórek poruszających się zgodnie z różnymi strategiami migracyjnymi (2013-2016). Kierownik projektu: prof. dr hab. Z. Madeja
 • HOMING PLUS/2013-7/10. Stem Cell-derived Microvesicles as carriers of Designer Nucleases for Genome Editing. Kierownik projektu: dr S. Bobis-Wozowicz
 • NCN Sonata Bis - Badania efektywności mikrofragmentów z komórek macierzystych modyfikowanych genetycznie jako nośników miRNA o działaniu proangiogennym i kardiomiogennym (2014-2017). Kierownik projektu: dr hab. Ewa Zuba-Surma
 • NCN Preludium  - Interferencja fenofibratu z właściwościami "niszy metastatycznej" komórek raka płuc (2014-2015). Kierownik projektu: dr Katarzyna Piwowarczyk
 • Opus NCN  - Fenotypowe przejścia fibroblastów oskrzelowych w miofibroblasty ? rola zróżnicowanej aktywacji szlaku TGF-beta/Smad w komórkach pochodzących od astmatyków i osób niechorujących na astmę oskrzelową ? badania in vitro w modelu 2D, 3D i EMTU (2015-2018).Kierownik projektu: dr hab. Marta Michalik
 • Symfonia NCN - Optymalizacja złożonych biokompatybilnych rusztowań opartych o grafen oraz zdefiniowane populacje komórek macierzystych dla celów regeneracji tkanek (2015-2019). Kierownik projektu: dr hab. Ewa Zuba-Surma

 

Projekty zakończone »

 • MNiI,PB2P04C 125 29 – Analiza zaangażowania połączeń międzykomórkowych w procesy związane z inwazyjnością komórek nowotworowych i tworzeniem przerzutów (2005-2008). Kierownik projektu: J. Czyż
 • MNiI,PB2P04C 008 28 – Wpływ oddziaływań komórka-komórka oraz stanu redoks na aktywność ruchową komórek zwierzęcych (2005-2008). Kierownik projektu: Z. Madeja
 • KBN, 3P04C 02923 – Mechanizmy działania czynników wpływających na aktywność ruchową cytoszkielet komórek nowotworowych (zakończony w 2005). Kierownik projektu: W. Korohoda
 • PBZ-KBN-083/P05/2002 – Badania nad możliwościami wykorzystania terapeutycznego nieembrionalnych komórek macierzystych u ssaków - Izolacja, charakterystyka oraz ekspansja kliniczna komórek macierzystych naskórka (zakończony w 2005). Kierownik projektu: J. Drukała
 • Projekt międzynarodowy – The effects of the redox state on cell motility (realizowany w ramach porozumienia o współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i Królewską Szwedzką Akademią Nauk; zakończony w 2003). Kierownik projektu: W. Korohoda
 • KBN,6P04C 05116 – Wpływ oddziaływań komórka/komórka na migrację komórek nowotworowych w kokulturach z komórkami prawidłowymi (zakończony w 2001). Kierownik projektu: W. Korohoda
 • KBN,6P204 05707 – Wpływ oddziaływań komórka/komórka na ruchy i kształt komórek w heterotypowych hodowlach in vitro (zakończony w 1997). Kierownik projektu: W. Korohoda
 • MNiSzW N N302 061936 - Aplikacja kliniczna autologicznych komórek skóry ludzkiej w leczeniu oparzeń z wykorzystaniem matrycy skóry właściwej Integra DRT - analiza procesów regeneracyjnych z wykorzystaniem modelu in vitro. (2009 - 2012). Kierownik projektu: dr Justyna Drukała.
 • MNiSzW N N301 050236 - Badanie zmiany fenotypowej fibroblastów w miofibroblasty oraz jej udziału w przebudowie ściany dróg oddechowych w astmie oskrzelowej. (2009 - 2012). Kierownik projektu: dr Marta Michalik.
 • "Mobilization of populations of stem/ primitive cells into peripheral blood of patients with ischemic heart disease" HOM/2008/15B (Grant w ramach Programu „Homing/ Powroty" FNP, 2008 – 2011). Kierownik projektu: E. Zuba-Surma
 • POIG.01.03.01-14-036/09 - Zastosowanie pochodnych poliizoprenoidów jako nośników leków i regulatorów metabolizmu" Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Priorytet 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii" poddziałanie 1.3.1. Projekt realizowany w konsorcjum – prof. dr hab. Zbigniew Madeja - kierownik zespołu wchodzącego w skład konsorcjum
 • POIG.01.01.02-00-109/09 - Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie - Zbadanie roli i właściwości biologicznych komórek VSEL w regeneracji skóry – dr Justyna Drukała - kierownik zespołu wchodzącego w skład konsorcjum
 • POIG.01.01.02-00-109/09- Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Badania i rozwój nowoczesnych technologii" poddziałanie 1.1.2. Strategiczne projekty badawcze .Projekt realizowany w konsorcjum – dr Ewa Zuba Surma i dr Justyna Drukała - kierownicy zadań
 • MNiSW – Nr N302 177338 (2010-2013) grant własny. Optymalizacja przygotowania antygenowo - zdefiniowanych komórek macierzystych mezenchymalnych dla celów terapii regeneracyjnej mięśnia sercowego po zawale. Kierownik projektu: dr hab. E. Zuba-Surma
 • TEAM/2012-9/6 (Grant w ramach Programu „TEAM" FNP, 2012 – 2015). Bioaktywne mikrofragmenty z komórek macierzystych, jako nowe narzędzie w regeneracji tkanek. Kierownik projektu: dr hab. E. Zuba-Surma
 • PB NCN, 2011/01/B/NZ3/00004 (2011 – 2014). Analizy interakcji między komórkami raka prostaty i układu odpornościowego a śródbłonkiem w obrębie "niszy metastatycznej". Kierownik projektu: dr hab. J. Czyż
 • MNiSW projekt badawczy N N312 2337 38; trzyletni, rozpoczęty w 2010 roku. Ocena aktywności biologicznej i biodostępności in vitro naturalnych dodatków i wzbogaconego nimi chleba pszennego; dr hab. Jarosław Czyż - główny wykonawca
 • „Białko MCPIP w regulacji różnicowania i procesów zapalnych keratynocytów" Grant międzynarodowy niewspółfinansowany MNiSW: 776/N-COST/2010/0 (2010-2013) – J. Drukała - główny wykonawca
 • "Mobilizacja do krwi i obecność w tkankach serca małych komórek o fenotypie zarodkowych komórek macierzystych (VSEL) u dzieci z wrodzonymi wadami serca" - NCN (2011-2014) - Ewa Zuba-Surma - główny wykonawca

Współpraca w ramach projektów naukowych »

 • MNiSzW, Nr N N405 297636 – Badania profilu jakościowo-ilościowego saponozydów w rodzaju Lysimachia L. oraz ocena ich aktywności cytotoksycznej (2009-2011). Kierownik projektu: Irma Podolak, Katedra Farmakognozji Wydział Farmaceutyczny UJ CM, wykonawca: Marta Michalik
 • MNiSzW 2067/P01/2007/32 – Sonda fluorescencyjna do badania włókien kolagenowych w żywych tkankach metodami mikroskopii konfokalnej (2007-2011). Kierownik projektu: J. Dobrucki; główny wykonawca: J. Drukała
 • KBN,PB2P04G 089 27 – Badanie mechanizmów toksyczności i wybranych organicznych związków cyny i ołowiu na błony biologiczne i modelowe oraz ochrony błon przed toksykantami (2004-2007). Kierownik projektu: W. Przestalski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu); główny wykonawca: J.Sroka
 • KBN,6P04G 01921 – Antagonizm i synergizm w oddziaływaniach związków organicznych cyny i ołowiu z błonami biologicznymi i modelowymi - zminimalizowanie wpływu toksycznych związków na organizmy(zakończony w 2004). Kierownik projektu: W. Przestalski; główny wykonawca: J.Sroka
 • KBN,6P04B 01919 – Masowe hodowle komórek skóry ludzkiej w celu przyspieszenia gojenia rozległych ran oparzeniowych i przewlekłych ran troficznych z ograniczeniem bliznowacenia oraz próby rekonstrukcji trójwymiarowej skóry (zakończony w 2003). Kierownik projektu: K. Cieślik (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie); główny wykonawca: J. Drukała
 • KBN,6P04B 92714 – Zastosowanie hodowanych komórek skóry ludzkiej w klinice chirurgicznej (zakończony w 2000). Kierownik projektu: K. Cieślik; główny wykonawca: J. Drukała
 • MNiSW 776/N-COST/2010/0 – Białko MCPIP w regulacji różnicowania i procesów zapalnych keratynocytów. Grant międzynarodowy niewspółfinansowany. Główny wykonawca: J. Drukała
 • European Commision The Fith Framework Programme - Centre of Exellence in Molecular Biotechnology - Integration of Education and Research - 2001 - 2003
 • EU project No. QLK-CT-2002-30307 (2002-2005). Stem Cell Therapeutic Exellence Centre (STEC)
 • MNiSW N N301 144336 (2009-12). Rola oksygenazy hemowej-1 w indukcji i progresji raka płaskonabłonkowego. Główny wykonawca: J. Drukała
 • NCN (2010-2013). Mobilization to peripheral blood and presence in heart tissue of very small embryonic – like stem cells (VSEL) in children with inherited heart disorders. Kierownik projektu: dr n. med. Jacek Kołcz; główny wykonawca: Ewa Zuba-Surma
 • NCN (2010-2013). Rola komórek macierzystych VSELs (very small embryonic-like cells) w powstawaniu i progresji nowotworów trzustki. Kierownik projektu: prof. dr n. med. Teresa Starzyńska; główny wykonawca: Ewa Zuba-Surma
 • Study of Vascular Healing With the Combo Stent Versus the Everolimus Eluting Stent in ACS Patients by Means of OCT (REMEDEE-OCT) – badanie kliniczne prowadzone przez OrbusNeich (http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01405287). Wykonawca w części badań podstawowych: Ewa Zuba-Surma