Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

AKTUALNOŚCI

Mgr Agnieszka Kusiak laureatką konkursu Research Support Module!!!

Wydziałowa Komisja podała wyniki konkursu na dofinansowanie badań doktorantów i uczestników studiów doktoranckich na WBBiB ogłoszonego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Na liście rankingowej projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazł się projekt naszej Doktorantki mgr Agnieszki Kusiak pt. Rola fragmentacji mitochondrialnej komórek stelarnych w progresji i oporności na chemoterapię gruczolakoraka przewodowego trzustki. Serdedcznie gratulujemy i życzymy owocnych badań!!!

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 21.06.2022 r. o godzinie 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr AGNIESZKI SZKARADEK pt. „Optymalizacja procedur wytwarzania preparatów mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej dla potrzeb regeneracji kostno-chrzęstnych ubytków stawów”.

więcej o

Dr Elżbieta Karnas wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Biologii Komórki!!

Wyróżniona publikacja: Extracellular vesicles from human iPSCs enhance reconstitution capacity of cord blood-derived hematopoietic stem and progenitor cells., w której dr Karnas jest pierwszym autorem została szczególnie doceniona przez Komisję i zajęła pierwsze miejsce! Nagroda przyznawana jest w formie dyplomu i nagrody pieniężnej za artykuł naukowy z dziedziny biologii komórki, opublikowany w okresie 2 lat poprzedzających przyznanie nagrody w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym, które w roku opublikowania artykułu było ujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki. Komisja Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki dokonała oceny artykułów zgłoszonych o konkursu, biorąc pod uwagę głównie wartość naukową publikacji. Serdecznie gratulujemy!!!

Dr Sławomir Lasota laureatem konkursu POB BioS!

Po rozpatrzeniu zgłoszeń młodych naukowców WBBiB, decyzją Komisji ds. POB BioS indywidualny grant badawczy: Migracyjny i elektrotaktyczny potencjał fibroblastów mikrośrodowiska litego guza trzustki otrzymał dr Sławomir Lasota z naszego Zakładu. Serdecznie gratulujemy!!!

więcej o

Pracownicy ZBK autorami artykułu przeglądowego w The Journal of Physiology

W artykule pt. When healing turns into killing – the pathophysiology of pancreatic and hepatic fibrosis omówiono komórkowe mechanizmy zwłóknienia wątroby i trzustki, ich czynniki etiologiczne, choroby towarzyszące oraz prospektywne terapie. Autorami artykułu są w większosci pracownicy i doktoranci naszego Zakładu pod kierunkiem naukowym dra Pawła Ferdka. The Jornal of Physiology (IF=5,182) jest czasopismem Towarzystwa Fizjologii z siedzibą w Londynie i plasuje się na 12 miejscu czasopism w kategorii "Fizjologia". 

Nasi Doktoranci laureatami konkursu PRELUDIUM20!

Mgr Agnieszka Kusiak i mgr Maciej Pudełek otrzymali finansowanie swoich projektów badawczych w programie Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM20. Mgr Agnieszka Kusiak otrzyma 209 446 zł na realizację projektu: Zmiany w mitochondriach aktywowanych komórek stelarnych trzustki i ich implikacje w stanach patofizjologicznych tkanki, natomiast mgr Maciej Pudełek 207 101 zł na realizację projektu: Mitofuzyny jako determinanty oporności komórek glejaka wielopostaciowego na doksorubicynę. Serdecznie gratulujemy!!!

Dr Elżbieta Karnas laureatką konkursu MINIATURA5!

Dr Elżbieta Karnas poprowadzi projekt: Metody inżynierii genetycznej jako narzędzie w badaniach nad molekularnym mechanizmem wpływu pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z komórek iPS na komórki krwiotwórcze krwi pępowinowej w ramach którego odbędzie zagraniczny trzymiesięczny staż naukowy. Serdecznie gratulujemy!!!

Dr Milena Paw oraz dr Dawid Wnuk redaktorami naukowymi tłumaczenia książki: "Moonshot. Wyścig z czasem. Jak Pfizer w dziewięć miesięcy dokonał niemożliwego"!!!

Dr Milena Paw oraz dr Dawid Wnuk zostali zaproszeni przez wydawnictwo Insignis do wykonania korekty naukowej tłumaczenia książki pt. „MOONSHOT; Inside Pfizer's Nine-Month Race to Make the Impossible Possible” Dr Albert Bourla – prezes i dyrektor generalny firmy Pfizer. Wersja polska po naukowej korekcie naszych pracowników pt.: Moonshot. Wyścig z czasem. Jak Pfizer w dziewięć miesięcy dokonał niemożliwego ukazała się drukiem 08.03.2022. ISBN: 978-83-66873-68-1, rok 2022. Serdecznie gratulujemy!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Biologii Komórki został utworzony 1 kwietnia 1979 roku w Instytucie Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego twórcą i zarazem pierwszym kierownikiem został prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda.
Od 2006 roku Zakładem kieruje prof. dr hab. Zbigniew Madeja.

Badania naukowe prowadzone obecnie w Zakładzie Biologii Komórki dotyczą:

 • funkcji bezpośrednich oddziaływań komórka-komórka w regulacji aktywności migracyjnej komórek nowotworowych,
 • wpływu funkcji złącz szczelinowych i białek adhezyjnych na inwazyjność komórek nowotworowych,
 • roli reaktywnych form tlenu w regulacji aktywności migracyjnej i komunikacji międzykomórkowej przez złącza szczelinowe,
 • mechanizmów elektrotaksji,
 • mechanizmów przejścia epitelialno-mezenchymalnego (EMT),
 • wykorzystania metod elektrochemicznych w biologii komórki,
 • mechanizmów zmiany fenotypowej fibroblastów w miofibroblasty oraz jej udziału w przebudowie ściany dróg oddechowych w astmie oskrzelowej,
 • mechanizmów procesów endocytozy,
 • wykorzystania prowadzonych in vitro hodowli komórek skóry w praktyce klinicznej w leczeniu ran i chirurgii plastycznej,
 • optymalizacji populacji komórek macierzystych (KM) i progenitorowych dla zastosowań w kardiologii eksperymentalnej, w tym KM pluripotencjalnych VSELs oraz iPS, a także KM mezenchymalnych (MSCs) o różnym fenotypie antygenowym (Zespół Biotechnologii Komórek Macierzystych),
 • zastosowania komórek macierzystych i progenitorowych w medycynie regeneracyjnej.
Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ciekawe wykłady naszych pracowników:

Zapraszamy do obejrzenia wybranych wykładów naszych pracowników:

Prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma: Korzyści i ryzyko zastosowania komórek macierzystych w medycynie geriatrycznej możesz obejrzeć klikając w obrazek poniżej:
Źródło nagrania: Medycyna Praktyczna www.mp.pl

Pozostałe wykłady znajdują się poniżej:

Zobacz video galerię

Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda: Jak badania poznawcze komórek zostają wykorzystywane w życiu codziennym i biomedycynie:

Prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma: Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe z komórek macierzystych:

Prof. dr hab. Justyna Drukała: Inżynieria tkankowa w leczeniu uszkodzeń skóry – blaski i cienie medycyny...:

Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda: Biologia komórkowa i molekularna nauką XXI wieku:

Prof dr hab. Ewa Zuba-Surma & dr E. Karnas: iPSC EVs boost hematopoietic properties of cord blood cells: