Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na kolejne spotkanie KLUBU DYSKUSYJNEGO ZBK!!!

Serdecznie zapraszamy na kolejne w tym roku spotkanie Klubu Dyskusyjnego. Odbędzie się ono w najbliższy poniedziałek (27.03.2023) o godz. 10:00 w sali seminaryjnej Zakładu Biologii Komórki. Prezentację wygłosi Aleksandra Głowa.

Nasi pracownicy zapraszają do współtworzenia numeru specjalnego w Biomedicines!!
Dr Milena Paw i Dr Dawid Wnuk zapraszają do współtworzenia numeru specjalnego Biomecidices zatytułowanego: „Fibroblasty: Spostrzeżenia z perspektywy molekularnej i patofizjologicznej”. Wydanie specjalne poświęcone jest fibroblastom - komórkom tkanki łącznej, zarówno w kontekście opracowania nowych modeli badawczych in vitro, różnicowania (gł. w miofibroblasty) i odróżnicowania fibroblastów (dla celów medycyny regeneracyjnej) oraz roli fibroblastów w stanach fizjologicznych, patologicznych i nowotworzeniu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 lipca 2023 r. Dla wszystkich zainteresowanych przewidziane są atrakcyjne zniżki w opłatach za publikację (zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy).

Dr Pawel Ferdek laureatem w konkursie Narodowego Centrum Nauki - SONATABIS12!!!

Dr Paweł Ferdek otrzymał od Narodowego Centrum Nauki finansowanie w konkursie SONATABIS12 w wys. 3 670 394 zł na badania objęte projektem pt. Nowe spojrzenie na choroby trzustki – sygnalizacja jonowa, mitochondria i kanał TRPA1Jego projekt znalazł się na 4 miejscu listy rankingowej na 16 przyznanych projektów w całej Polsce, spośród 125 wniosków złożonych w konkursie.
Kanał jonowy TRPA1 jest obecny w fibroblastopodobnych komórkach stelarnych trzustki (PSC), ale jego poziom różni się w komórkach aktywowanych i nieaktywowanych. Wysoki poziom TRPA1 w komórkach nieaktywowanych sprawia, że są one podatne na toksyczność metabolitów etanolu i kwasów tłuszczowych, poprzez mechanizm, u którego podstaw są duże i utrzymujące się w czasie komórkowe sygnały Ca2+. Natomiast niski poziom TRPA1 w komórkach aktywowanych czyni je znacznie bardziej odpornymi na w/w metabolity. Dlatego głównym celem tego projektu jest zbadanie roli TRPA1 w fizjologii PSC, poznanie jego potencjalnej funkcji w toksyczności składników dymu tytoniowego oraz zrozumienie wpływu tego kanału jonowego na rozwój i przebieg chorób trzustki.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych badań oraz dalszych sukcesów!!

Prof. dr hab. Zbigniew Madeja w Radzie Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN!!
W dn. 12.01.2023 decyzją Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk dr hab. Mirosławy Ostrowskiej, Kierownik ZBK, prof. dr hab. Zbigniew Madeja został powołany na Członka Rady Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN na kadencję 2023-2026!! Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!

Nowa publikacja grupy badawczej prof. dr. hab. Jarosława Czyża!!!
18 listopada 2022 na łamach czasopisma naukowego: BMC: Cellular & Molecular Biology Letters ukazał się artykuł autorstwa Pracowników naszego Zakładu należących do zespołu badawczego prof. dr. hab. Jarosława Czyża pt. Acquired drug resistance interferes with the susceptibility of prostate cancer cells to metabolic stress. Zespół, w którym wiodącą rolę pełniła mgr Jessica Catapano, zidentyfikował mechanizmy leżące u podstaw ograniczonego potencjału metforminy w chemioterapii guzów opornych na leki. Badania wykazały, że metformina może zwiększać wrażliwość komórek nowotworowych na chemioterapię. Jednak nabyta lekooporność komórek nowotworowych upośledza ten efekt, ułatwia komórkom adaptację do stresu metabolicznego i sprzyja tworzeniu się frontu inwazyjnego. Wrażliwość ludzkich komórek raka prostaty oraz ich lekoopornych szczepów na skojarzone działanie docetakselu/metforminy została zbadana z użyciem wielu testów metabolicznych i proteomicznych. Oceniono odpowiedzi adaptacyjne komórek, w szczególności zmiany w ich profilu metabolicznym i inwazyjności. Czasopismo, w którym ukazał się artykuł posiada wysoki współczynnik oddziaływania (IF 2021=8,712) i plasuje się w czołówce czasopism biologii komórki, biologii molekularnej i biochemii (Q1). Wszystkim współautorom serdecznie gratulujemy! więcej o

Nasze badania w centrum zainteresowań międzynarodowego środowiska naukowego!
We wrześniu, na łamach oficjalnego periodyku Amerykańskiego Towarzystwa Fizjologicznego FUNCTION, ukazał się artykuł (Peng 2022, https://academic.oup.com/function/article/3/5/zqac049/6702723), który zwraca uwagę na implikację wyników badań niedawno opublikowanych przez pracowników i doktorantów naszego Zakładu (Kusiak et al., 2022). Autor dyskutuje rolę kanału TRPA1 w kontekście fizjologii i patofizjologii trzustki oraz związanych z nią nowych perspektyw badawczych. Serdecznie gratulujemy grupie badawczej dra Pawła Ferdka docenienia wyników ich badań przez międzynarodowe środowisko naukowe!

Grupa badawcza dra Pawła Ferdka publikuje w Cell Death & Disease (IF=9,685)!!
29 sierpnia b.r. w czasopiśmie naukowym: Cell Death & Disease ukazał się  artykuł grupy badawczej dra Pawła Ferdka pt. Activation of pancreatic stellate cells attenuates intracellular Ca2+ signals due to downregulation of TRPA1 and protects against cell death induced by alcohol metabolites. Praca pokazuje, że kanał jonowy TRPA1 jest istotnym modulatorem sygnałów wapniowych oraz śmierci komórkowej wywołanych przez szkodliwe czynniki zewnętrzne w komórkach stelarnych trzustki i warunkuje różnice w fizjologii pomiędzy komórkami zaktywowanymi a niezaktywowanymi. Autorzy sugerują, że modulacja aktywności TRPA1 poprzez zastosowanie odpowiednich agonistów/antagonistów może potencjalnie stać się strategią zmiany równowagi tkankowych komórek stelarnych trzustki w kierunku tych w stanie niezaktywowanym, ograniczając w ten sposób zwłóknienie organu. Badania zostały wykonane w Zakładzie Biologii Komórki WBBiB UJ we współpracy z naukowcami z Małopolskiego Centrum Biotechnologii, naukowcami z Chin, Liverpoolu oraz Cardiff. Pierwszym autorem jest doktorantka z naszego Zakładu zatrudniona w projekcie OPUS dra Pawła Ferdka Pani mgr Agnieszka Kusiak. Czasopismo naukowe Cell Death & Disease należy do grupy Springer Nature, a jego współczynnik oddziaływania za rok 2021 wynosi aż 9,685!! Serdecznie gratulujemy wszystkim Współautorom!

Grupa badawcza prof. Ewy Zuby-Surmy na konferencji TERMIS 2022
więcej o

Wydziałowa Komisja podała wyniki konkursu na dofinansowanie badań doktorantów i uczestników studiów doktoranckich na WBBiB ogłoszonego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Na liście rankingowej projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazł się projekt naszej Doktorantki mgr Agnieszki Kusiak pt. Rola fragmentacji mitochondrialnej komórek stelarnych w progresji i oporności na chemoterapię gruczolakoraka przewodowego trzustki. Serdedcznie gratulujemy i życzymy owocnych badań!!!

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 21.06.2022 r. o godzinie 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr AGNIESZKI SZKARADEK pt. „Optymalizacja procedur wytwarzania preparatów mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej dla potrzeb regeneracji kostno-chrzęstnych ubytków stawów”.

więcej o

Dr Elżbieta Karnas wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Biologii Komórki!!

Wyróżniona publikacja: Extracellular vesicles from human iPSCs enhance reconstitution capacity of cord blood-derived hematopoietic stem and progenitor cells., w której dr Karnas jest pierwszym autorem została szczególnie doceniona przez Komisję i zajęła pierwsze miejsce! Nagroda przyznawana jest w formie dyplomu i nagrody pieniężnej za artykuł naukowy z dziedziny biologii komórki, opublikowany w okresie 2 lat poprzedzających przyznanie nagrody w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym, które w roku opublikowania artykułu było ujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki. Komisja Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki dokonała oceny artykułów zgłoszonych o konkursu, biorąc pod uwagę głównie wartość naukową publikacji. Serdecznie gratulujemy!!!

Dr Sławomir Lasota laureatem konkursu POB BioS!

Po rozpatrzeniu zgłoszeń młodych naukowców WBBiB, decyzją Komisji ds. POB BioS indywidualny grant badawczy: Migracyjny i elektrotaktyczny potencjał fibroblastów mikrośrodowiska litego guza trzustki otrzymał dr Sławomir Lasota z naszego Zakładu. Serdecznie gratulujemy!!!

więcej o

Pracownicy ZBK autorami artykułu przeglądowego w The Journal of Physiology

W artykule pt. When healing turns into killing – the pathophysiology of pancreatic and hepatic fibrosis omówiono komórkowe mechanizmy zwłóknienia wątroby i trzustki, ich czynniki etiologiczne, choroby towarzyszące oraz prospektywne terapie. Autorami artykułu są w większosci pracownicy i doktoranci naszego Zakładu pod kierunkiem naukowym dra Pawła Ferdka. The Jornal of Physiology (IF=6,228) jest czasopismem Towarzystwa Fizjologii z siedzibą w Londynie i plasuje się na 11 miejscu czasopism w kategorii "Fizjologia". 

Nasi Doktoranci laureatami konkursu PRELUDIUM20!

Mgr Agnieszka Kusiak i mgr Maciej Pudełek otrzymali finansowanie swoich projektów badawczych w programie Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM20. Mgr Agnieszka Kusiak otrzyma 209 446 zł na realizację projektu: Zmiany w mitochondriach aktywowanych komórek stelarnych trzustki i ich implikacje w stanach patofizjologicznych tkanki, natomiast mgr Maciej Pudełek 207 101 zł na realizację projektu: Mitofuzyny jako determinanty oporności komórek glejaka wielopostaciowego na doksorubicynę. Serdecznie gratulujemy!!!

Dr Elżbieta Karnas laureatką konkursu MINIATURA5!

Dr Elżbieta Karnas poprowadzi projekt: Metody inżynierii genetycznej jako narzędzie w badaniach nad molekularnym mechanizmem wpływu pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z komórek iPS na komórki krwiotwórcze krwi pępowinowej w ramach którego odbędzie zagraniczny trzymiesięczny staż naukowy. Serdecznie gratulujemy!!!

Dr Milena Paw oraz dr Dawid Wnuk redaktorami naukowymi tłumaczenia książki: "Moonshot. Wyścig z czasem. Jak Pfizer w dziewięć miesięcy dokonał niemożliwego"!!!

Dr Milena Paw oraz dr Dawid Wnuk zostali zaproszeni przez wydawnictwo Insignis do wykonania korekty naukowej tłumaczenia książki pt. „MOONSHOT; Inside Pfizer's Nine-Month Race to Make the Impossible Possible” Dr Albert Bourla – prezes i dyrektor generalny firmy Pfizer. Wersja polska po naukowej korekcie naszych pracowników pt.: Moonshot. Wyścig z czasem. Jak Pfizer w dziewięć miesięcy dokonał niemożliwego ukazała się drukiem 08.03.2022. ISBN: 978-83-66873-68-1, rok 2022. Serdecznie gratulujemy!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Biologii Komórki został utworzony 1 kwietnia 1979 roku w Instytucie Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego twórcą i zarazem pierwszym kierownikiem został prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda.
Od 2006 roku Zakładem kieruje prof. dr hab. Zbigniew Madeja.

Badania naukowe prowadzone obecnie w Zakładzie Biologii Komórki dotyczą:

 • funkcji bezpośrednich oddziaływań komórka-komórka w regulacji aktywności migracyjnej komórek nowotworowych,
 • wpływu funkcji złącz szczelinowych i białek adhezyjnych na inwazyjność komórek nowotworowych,
 • roli reaktywnych form tlenu w regulacji aktywności migracyjnej i komunikacji międzykomórkowej przez złącza szczelinowe,
 • mechanizmów elektrotaksji,
 • mechanizmów przejścia epitelialno-mezenchymalnego (EMT),
 • wykorzystania metod elektrochemicznych w biologii komórki,
 • mechanizmów zmiany fenotypowej fibroblastów w miofibroblasty oraz jej udziału w przebudowie ściany dróg oddechowych w astmie oskrzelowej,
 • mechanizmów procesów endocytozy,
 • wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) i ich wykorzystanie w medycynie regeneracyjnej (oparzenia, chondromalacja) 
 • optymalizacji populacji komórek macierzystych (KM) i progenitorowych dla zastosowań w kardiologii eksperymentalnej, w tym KM pluripotencjalnych VSELs oraz iPS, a także KM mezenchymalnych (MSCs) o różnym fenotypie antygenowym (Zespół Biotechnologii Komórek Macierzystych),
 • zastosowania komórek macierzystych i progenitorowych w medycynie regeneracyjnej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ciekawe wykłady naszych pracowników:

Zapraszamy do obejrzenia wybranych wykładów naszych pracowników:

Prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma: Korzyści i ryzyko zastosowania komórek macierzystych w medycynie geriatrycznej możesz obejrzeć klikając w obrazek poniżej:
Źródło nagrania: Medycyna Praktyczna www.mp.pl

Pozostałe wykłady znajdują się poniżej:

Zobacz video galerię

Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda: Jak badania poznawcze komórek zostają wykorzystywane w życiu codziennym i biomedycynie:

Prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma: Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe z komórek macierzystych:

Prof. dr hab. Justyna Drukała: Inżynieria tkankowa w leczeniu uszkodzeń skóry – blaski i cienie medycyny...:

Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda: Biologia komórkowa i molekularna nauką XXI wieku:

Prof dr hab. Ewa Zuba-Surma & dr E. Karnas: iPSC EVs boost hematopoietic properties of cord blood cells: